معنی هبلق - لغت نامه دهخدا


معنی هبلق لغت نامه دهخدا
/dehkhoda/هبلق -
هبلق . [ هََ ب َل ْ ل َ ] (ع ص ) کوتاه قامت . (منتهی الارب ) (ناظم الاطبا) (اقرب الموارد). کوتاه قامت فربه . (معجم متن اللغة). لام.
معنی هبلی لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/هبلی

هبلی . [ هَِ ب ِل ْ لا ] (ع اِ) خرامش . (منتهی الارب ) (ناظم الاطبا). تبختر در راه رفتن . (ناظم الاطبا) (اقرب الموارد) (تاج العروس.
معنی هبلع لغت نامه دهخدا -
/dehkhoda/هبلع

هبلع. [ هَِ ل َ ] (ع ص ) مرد بسیارخوار بزرگ لقمه ٔ فراخ گلو. (منتهی الارب ) (ناظم الاطبا) (معجم متن اللغة) (اقرب الموارد). از ماده.
- لغت نامه دهخدا - معنی هبلق
dictionaryword/dehkhoda/هبلق/ -
هبلق . [ هََ ب َل ْ ل َ ] (ع ص ) کوتاه قامت . (منتهی الارب ) (ناظم الاطبا) (اقرب الموارد). کوتاه قامت فربه . (معجم متن اللغة). لام ان بدل است از نون هبنق . (تاج العروس ).<.
لغت نامه
/

لغت نامه دهخدا به صورت انلاین با قابلیت جستجو و مرور سریع واژه های فارسی. ...


می توانید خودتان انرا به لغتنامه اضافه کنید یا درخواست افزودن معنی برای ان را بدهید.
لغت نامه دهخدا - جس جو
jasjoo/wordbook/dehkhoda/

در این قسمت از جس جو شما به لغت نامه فارسی دسترسی دارید، در این بخش شما علاوه بر اینکه می توانید به دنبال معنی لغات فارسی بگردید، می توانید لغات فارسی مشابه ...معنی هبلق - لغت نامه دهخدا دستان هوشمند
...


معنی_هبلق_-_لغت_نامه...


-
معنی هبلق - لغت نامه دهخدا. · کارتون شخصیت مک گرا کیست ؟ کارتون شخصیت مک ...لغتنامه دهخدا مشخصات کتاب حرف ل .ل حرف بیست و هفتم از الفبای ...38-yazikov-besplatno.ru/dl?id=33801
دهخدا. (. و رجوع به. «ر». در همین لغت نامه شود . (3). -. و رجوع به. «ر». در همین لغت نامه شود . (4) ...


. حرف تحقیق به معنی یقیناً و بی شک و شبهه و البته و فی الواقع و. هراینه.
دریافت فایل - شورای عالی انقلاب فرهنگی
iranculture/taben siyasathay qorani marhale a...ﻟﻐﺖ. ﻧﺎﻣﮥ دﻫﺨﺪا . ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌیﻦ و ﺳیﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻬیﺪی .(. ﺗﻬﺮان ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ، ﭼﺎپ دوم از. دوره ﺟﺪﯾﺪ. 1377 ...


. اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ واﻫﺪاف ﮐﻼن از اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺪام. اﻧﺪ؟
11. جلد نهم - انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
ispl/publication/7th/9.pdf
ﻣﻌﻨﯽ. ﯽ دار ﺑﻪ ﭼﺸﻢ. ﯽﻣ. ﺧﻮرد. ، اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺮاﮐﻤﯽ. از. ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ درک اﻧﻬﺎ ﺑﺴیﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ . 1. janat han ...


.. ﻮد، ﻧﺴﺨﻪ ﻫﻠﻨﺪی ﺑیﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺎوره ای ﺗﻬیﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ان از ﻟﻐﺎت ﺧﺎص و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘیﭽیﺪه ...


...


ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ. ﻫﻔﺘﻤیﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﺮوﯾﺞ زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ. 32. - 2. زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ. « ﻧﺰار. ﻗﺒﺎﻧﯽ. » در. 21. اذار. (. ﻣﺎرس. ) ...


...


مﺎﺼﺨﻟا ﺪﻟا ﻮﻫ و ﻪﺒﻠﻗ ﯽﻓ ﺎﻣ ﯽﻠﻋ ﷲا ﺪﻬﺸﯾ و ﺎیﻧﺪﻟا هﺎیﺤﻟا ﯽﻓ ﻮﻬﻟﻮﻗ ﮏﺒﺠﻌﯾ ﻦﻣ سﺎﻨﻟا ﻦﻣ و. «؛.
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

جهت دریافت پاسخ سوال خود اگر همراه اولی هستید سوال مورد نظر خود را به شماره 20370 پیامک کنید تا سریع جوابش براتون پیامک بشه ! و اگر ایرانسلی هستید باید اول اینجا بروید و طرح بخرید سپس از شماره 300081777 سوال خودتون رو بپرسید تا سریع جوابش براتون پیامک بشه !

پشتیبانی فقط از طریق تلگرام ClickAdsSupport@

× بستن تبلـیـغ